Valvontamaksu

APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy on saanut teitä koskevan tiedon valokuvaamalla ajoneuvonne.

APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy vastaanottaa ja käyttää keräämiään henkilötietoja (henkilötietoryhmänä rekisterinumero) pysäköintioikeuden voimassa olon varmistamiseksi ja reklamaatioasioiden sekä antamiensa yksityisoikeudellisten valvontamaksujen perusteen selvittämiseksi. Tietoja käytetään myös maksulaiminlyöntiä koskevissa tapauksissa mahdollisessa tuomioistuinmenettelyssä. Käsittelyperusteemme ovat sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteinen velvoitteemme tai oikeutettu etu. Oikeutettu etumme perustuu korkeimman oikeuden ratkaisun KKO:2010:23 mukaisten oikeuksiemme toteuttamiseen.

Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle tai käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.

Mikäli saatavaa ei suoriteta, se siirretään perintätoimiston perittäväksi, joka omalta osaltaan huolehtii tietojenne asianmukaisesta käsittelystä ja tietosuojaanne koskevien oikeuksienne toteutumisesta.

Henkilötietojasi säilytämme niin kauan kuin se on välttämätöntä. Säilyttämisajan pituus määräytyy henkilötietojen käsittelyperusteen pohjalta. Kun henkilötietojen käsittelyn peruste on päättynyt, tiedot poistetaan kokonaisuudessaan, eikä niitä ole saatavilla enää mistään tietokannoistamme. Emme henkilötietojen käsittelyn aikana käsittele tietojanne tietosuoja-asetuksella tarkoitetun automaattisen päätöksenteon keinoin.

Kirjanpitolainsäädännön mukanaan tuomista velvoitteista johtuen, valvontamaksuasioita koskevat tiedot säilytetään pääsääntöisesti kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Mikäli esimerkiksi saatavaamme kohdistuneen riitautuksen tai muun syyn johdosta valvontamaksuasiaan ei ole saatu suoritusta, on hyvin todennäköistä, että saatavaa peritään viime kädessä oikeusteitse. Saatavien tuomioistuinkäsittelyyn vaikuttavat lukuisat seikat esimerkiksi:

  • a) odotettavissa oleva käsittelyaika,
  • b) vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja niiden toimivuus,
  • c) voimassa olevan lainsäädännön sisältö ja viranomaiskäytänteet sekä
  • d) haastemenettelyyn kulloinkin käsillä olevat ja käytettävissä olevat resurssit.

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin potentiaalisen tuomioistuinkäsittelyn mahdollisuus on olemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiat pyritään saattamaan tuomioistuinkäsittelyyn vanhentumislaissa säädettyjen kolmen ja kymmenen vuoden määräaikojen puitteissa.

Teillä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisin edellytyksin pyytää pääsy itseänne koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää mahdollisuuksien mukaan tiedot järjestelmästä toiseen. Halutessanne voitte myös olla yhteydessä tietosuojavaltuutetuntoimistoon oikeuksienne toteutumisen vahvistamiseksi.