Kontrollavgift

APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy har erhållit uppgifter om er genom att fotografera ert fordon.

APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy tar emot och använder personuppgifterna de samlar in (som personuppgiftsgrupp registernummer) för att kontrollera att parkeringsrättigheterna är i kraft och för att reda ut reklamationsfrågor och för att reda ut grunderna till de privaträttsliga övervakningsavgifter som de utfärdat. Uppgifterna används också vid eventuella domstolsförfaranden i fall av betalningsförsummelse. Grunderna till behandlingen är verkställandet av avtal, juridisk skyldighet eller berättigat intresse. Vårt berättigade intresse bygger på högsta domstolens beslut KKO:2010:23 avseende utövande av våra rättigheter.

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Finland och behandlas inte med hjälp av automatiskt beslutsfattande.

Om fordran inte betalas, överförs den till inkasso för indrivning, som i sin tur tar hand om korrekt behandling av era uppgifter och genomförandet gällande era dataskyddsrättigheter.

Vi förvarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Längden på förvaringstiden fastställs enligt grunden till behandlingen av personuppgifterna. När grunden till behandlingen av personuppgifter upphör, raderas uppgifterna helt, och de är inte längre tillgängliga i någon av våra databaser. När vi behandlar era personuppgifter behandlar vi inte dem genom vad i dataskyddsförordningen kallas automatiskt beslutsfattande.

På grund av de skyldigheter som införts i redovisningslagstiftningen, sparas information om övervakningsbetalningsärenden vanligtvis i sex år från slutet av året då räkenskapsåret har avslutats. Om till exempel vår fordran är föremål för tvist, eller om övervakningsbetalningsärendet av andra orsaker inte har betalats, är det mycket troligt att fordran i sista hand återkrävs i domstol. Många faktorer påverkar domstolsförfarandet av fordran, såsom:

  • a) förväntad behandlingstid,
  • b) alternativa tvistlösningsmetoder och deras ändamålsenlighet,
  • c) innehållet i befintlig lagstiftning och myndigheternas praxis, och
  • d) de tillgängliga resurserna till hands för tvistförfarandet.

Uppgifterna sparas så länge det finns möjlighet till potentiellt domstolsförfarande. I praktiken innebär detta, att ärenden strävas till att föras till domstolsförfarande inom de tidsramar på tre och tio år som fastställs i lagen om preskription av skulder.

Ni har rätten, under villkoren i EU:s dataskyddsförordning, att begära åtkomst till personuppgifter om er, rätten att begära rättelse eller radering av uppgifter, eller att begränsa behandlingen och att invända mot behandling, och rätten att om möjligt överföra uppgifter från ett system till ett annat. Om ni vill kan ni också kontakta dataskyddsombudsmannens byrå för att bekräfta utövandet av era rättigheter.